Klauzule Informacyjne

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek m. st. Warszawy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkie osoby składające dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy, uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -Targówek m. st. Warszawy. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty -Targówek m. st. Warszawy, ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_dbfo@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z aktualnie prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w zakresie zgodnym z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe w zakresie szerszym niż wynikający z ww. przepisów prawa Administrator przetwarzać będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO tj.:  

   a)  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   b)  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do Pani/Pana udziału aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   c)  przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Pani/ Pana zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a i/lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane lub do odwołania zgody na ich przetwarzanie i/lub przez okresy przewidziane w przepisach powszechnych i wewnętrznych uregulowaniach Administratora, tzn.:  

   a)  dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru, w zakresie zgodnym z przepisami prawa będą przechowywane w aktach osobowych;
   b)  dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, przez okres 6 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze przeprowadzonego naboru, następnie zostaną zniszczone.

  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:  

   a)  prawo dostępu do swoich danych osobowych,
   b)  prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych,
   c)  prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie,
   d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
   e)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

   W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawą z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/ Pana danych w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa ma charakter dobrowolny.
  8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania.
  9. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.