Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

DBFO - Targówek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DBFO - Targówek

Dane teleadresowe jednostki

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 21.02.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2023 r.

Strona internetowa DBFO - Targówek jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie DBFO - Targówek
Strona DBFO - Targówek posiada między innymi następujące ułatwienia:

Strona internetowa została stworzona od zera już po wejściu w życie wytycznych dotyczących dostępności. W związku z tym wytyczne WCAG 2.1 były integralną częścią jej planowania.

Strona dbfotargowek.eduwarszawa.pl spełnia 100% wymogów II poziomu dostępności cyfrowej. Jedynym elementem, którego strona jeszcze nie posiada jest specjalnie przygotowane wideo z informacjami o DBFO.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Jagóra, adres poczty elektronicznej jjagora@eduwarszwa.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 01.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Samodzielny referent - Jacek Jagóra, jjagora@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 517 87 69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W celu zgłoszenia niedogodności, złożenia sugestii lub skargi prosimy o kontakt na adres osoby odpowiedzialnej za dostępność biura DBFO - Targówek. 

Dostępność architektoniczna

Od ulicy Stojanowskiej na teren budynku prowadzi otwarta furtka. Natomiast do samego  budynku prowadzi 1 wejścia.

Po wejściu do środka budynku należy skorzystać z klatki schodowej i wejść nią na 1 piętro. Prowadzą tam na początku małe schodki, po czym 2 duże schody. Budynek nie posiada windy dani ramp dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu na piętro przed wejściem do samego biura znajdują się zamknięte drzwi. Są one zamykane zamkiem magnetycznym, który otwiera się po przyłożeniu karty (wydawanej pracownikom biura oraz pracownikom placówek, które biuro obsługuje) lub za pomocą domofonu, który kieruje do sekretariatu.

Do sekretariatu biura można dojść kierując się, po przejściu przez drzwi wejściowe, prosto przez krótki korytarz a na jego końcu skręcając w prawo.

Wejścia do toalet damskiej i męskiej znajdują się w różnych miejscach. Aby dojść do toalety damskiej należy się kierować, zaraz po wejściu do biura, w prawa, wchodząc do małego pomieszczenia i po lewej stronie znajdują się mleczno-białe, szklane drzwi.

Toaleta męska znajduje się po tej samej stronie co sekretariat. Prowadza do niej również mleczno-białe oszklone drzwi.

W biurze nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pomieszczeniach OPSu.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem, od strony ulicy Stojanowskiej, znajduje się jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Koordynatorzy dostępności

Jacek Jagóra